Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


28 เมษายน 2557 15.50 น.

E-mail โรงเรียนเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ

Free Web Counters
สถิติเข้าชม

 


หลักสูตรการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
เปิดรับสมัคร ดังนี้
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
     1.1 ศึกษาประเภทวิชา อุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนในสาขา
                    สาขางานไฟฟ้ากำลัง
               
                   สาขางานยานยนต์
              
   1.2 ศึกษาประเภทวิชา พณิชยกรรม จัดการเรียนการสอนในสาขา
                    สาขาพณิชยกรรม
              
                  สาขางานบัญชี
              

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบทะเบียนการเรียนตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว              จำนวน 3 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน           จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียด
- ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ
- บุตรข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนคืนได้ 50 เปอร์เซ็นของค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ใช้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
- ฟรีค่าเทอม ( ค่าเทอมไม่ต้องจ่าย )
- จ่ายแต่ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาเท่านั้น
- ถ้าการเงินยังไม่พร้อม ทางวิทยาลัยยินดีให้ผ่อนชำระได้
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐ
        - ฟรี หนังสือเรียน ตามจำนวนเงินงบประมาณที่รัฐอนุมัติ
        - ฟรี อุปกรณ์การเรียน ตามจำนวนเงินงบประมาณที่รัฐอนุมัติ
        - ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา ตามจำนวนเงินงบประมาณที่รัฐอนุมัติ
        - ฟรี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจำนวนเงินงบประมาณที่รัฐอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเพียง 100 บาทเท่านั้น