ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ขอให้ชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๒๑๔๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) โดยมีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา โดยขอให้สถานศึกษาหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่างๆ ของส่วนราชการ อาทิ งานปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น หากจําเป็นต้องดําเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทําแผนดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ พิจารณาอนุญาตก่อนดําเนินการ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ เพื่อให้ไปตามมติการประชุมดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอความร่วมมือท่าน ชะลอการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การ เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับภาค และระดับชาติ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สําหรับการจัดกิจกรรมในระดับสถานศึกษา หากจําเป็นต้องดําเนินการ ขอให้ดําเนินการตามมติการประชุม ศปก.ศบค. อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

By admin