ข้อมูลสถานศึกษา

  ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ ที่ตั้ง     เลขที่  ๑๑๑  หมู่ที่ ๖  ถนนมลิวรรณ    ตำบลนาอาน อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-861421  โทรสาร 042-833622
 E-mail technoloei1234@gmail.com  Website https://technoloei.ac.th