ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ  ก่อตั้งโดยพันตรี ดร.อุดร และ ดร. จรรยา  แสวงการ  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพาณิชยกรรม  การบัญชี  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างยนต์  ทั้งนี้เพื่อยกระดับและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของสถานประกอบการ
    การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ  ก่อตั้งโดยพันตรี ดร.อุดร และ ดร. จรรยา  แสวงการ  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพาณิชยกรรม  การบัญชี  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างยนต์  ทั้งนี้เพื่อยกระดับและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของสถานประกอบการ
  สภาพชุมชน
     สภาพชุมชน
 ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใกล้เมืองในแหล่งอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่ดี  การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กับสนามบินเมืองเลย ในระยะทาง 7 กิโลเมตร มีรถบริการรับส่งนักศึกษา มีสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยสะดวกที่เพียบพร้อม เช่น ในเขตตำบลบ้านนาอาน มีเซเว่นอีเลฟเว่น มีห้างโลตัส มีธนาคารกรุงไทยไว้คอยบริการ  ภายในบริเวณบริเวณวิทยาลัยไม่มีแหล่งอบายมุข   มีพื้นที่กว้างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีพื้นที่เพียงพอที่จะขยายงานในอนาคต รวมถึงมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ สนามกีฬา หอพัก และสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนามกีฬามีหลายประเภท เช่น สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง  เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ  และหอพักนักศึกษาเป็นหอพักที่ได้มาตรฐาน มีจำนวนห้องพักมากกว่า 15 ห้อง 
  สภาพเศรษฐกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใกล้เมืองในแหล่งอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่ดี  การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กับสนามบินเมืองเลย ในระยะทาง 7 กิโลเมตร มีรถบริการรับส่งนักศึกษา มีสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยสะดวกที่เพียบพร้อม เช่น ในเขตตำบลบ้านนาอาน มีเซเว่นอีเลฟเว่น มีห้างโลตัส มีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไว้คอยบริการ  และใกล้สนามบินภายในบริเวณบริเวณวิทยาลัยไม่มีแหล่งอบายมุข   มีพื้นที่กว้างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีพื้นที่เพียงพอที่จะขยายงานในอนาคต รวมถึงมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ สนามกีฬา หอพัก และสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนามกีฬามีหลายประเภท เช่น สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง  เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ  และหอพักนักศึกษาเป็นหอพักที่ได้มาตรฐาน มีจำนวนห้องพักมากกว่า 15 ห้อง 
  สภาพสังคม
              วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใกล้เมืองในแหล่งอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่ดี  การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กับสนามบินเมืองเลย ในระยะทาง 7 กิโลเมตร มีรถบริการรับส่งนักศึกษา มีสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยสะดวกที่เพียบพร้อม เช่น ในเขตตำบลบ้านนาอาน มีเซเว่นอีเลฟเว่น มีห้างโลตัส มีธนาคารกรุงไทยไว้คอยบริการ  ภายในบริเวณบริเวณวิทยาลัยไม่มีแหล่งอบายมุข   มีพื้นที่กว้างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีพื้นที่เพียงพอที่จะขยายงานในอนาคต รวมถึงมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ สนามกีฬา หอพัก และสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนามกีฬามีหลายประเภท เช่น สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง  เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ  และหอพักนักศึกษาเป็นหอพักที่ได้มาตรฐาน มีจำนวนห้องพักมากกว่า 15 ห้อง